BẦU CỬ HĐQT 2020-2023

Đơn Ứng Cử    Đơn Ứng Cử (Example)    Phiếu Bầu Cử

THÔNG BÁO (Cập Nhật)
UỶ BAN VẬN ĐỘNG & TỔ CHỨC BẦU CỬ (UBVĐ & TCBC)


Dallas ngày 18 tháng 11 năm 2019

Thưa quý đồng hương,

Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) đương nhiệm sắp hết. UBVĐ & TCBC thiết tha kêu gọi quý đồng hương tích cực giới thiệu hoặc ứng cử để bầu vào HĐQT cho nhiệm kỳ sắp tới (2020- 2023) nhằm mục đích phục vụ cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận (CĐNVQG Dallas & VPC).

Thông tin cho việc bầu cử:
Nội Quy (được tu chỉnh lần III vào năm 2016) cho biết HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ như sau:

Điều II: Thành Phần
Khoản 1: Tư cách: Ứng cử viên phải hội đủ các điều kiện sau đây:
Tiết 1: Ứng cử viên phải là người gốc Việt và được hai người Việt Quốc gia giới thiệu.
Tiết 2: Phải là hội viện hoạt động và 30 tuổi trở lên tính đến ngày nộp đơn.
Tiết 3: Phải là người có tinh thần quốc gia, không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản.
Tiết 4: Không can án hình sự.

Để phục vụ tốt cho cộng đồng, UBVĐ & TCBC khuyến khích ứng cử viên là người phải nghe và hiểu được tiếng Anh (biết đàm thoại đơn giản), biết thảo và gởi điện thư (email) và biết lái xe đi lại. Ứng cử viên có thể do người khác giới thiệu hay tự ứng cử (nhờ người giới thiệu). Ngoài những điều kiện trên, ứng cử viên phải hội đủ những điều sau:

  1. Gởi một tiểu sử ngắn gọn cho biết về mình. (1 trang gồm năm nào, ở đâu, làm gì và nguyện vọng làm gì cho cộng
    đồng cùng với điện thoại và email).
  2. Kèm theo một tấm hình hiện tại và một copy bằng lái hoặc ID có địa chỉ hiện tại. (địa chỉ cư ngụ phải thuộc
    Dallas và vùng Phụ Cận của Dallas)
  3. Gửi kèm hai thư của hai người biết ứng cử viên để giới thiệu ứng cử viên (Phải có điện thoại người giới thiệu.
    Ứng cử viên sẽ không đủ điều kiện nếu UBVĐ & TCBC không liên lạc được người giới thiệu. Một người chỉ được giới thiệu tối đa hai (2) ứng cử viên.)

Tất cả các giấy tờ trên gởi về Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử, địa chỉ: 3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044

UBVĐ & TCBC bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử viên vào ngày 20/11/2019 và hạn chót nhận hồ sơ ứng cử viên là 15/12/2019. Danh sách ứng cử viên sẽ được niêm yết tại Trung Tâm CĐNVQG Dallas & VPC và trên các trang báo vào ngày 22/12/2019. UBVĐ & TCBC có toàn quyền từ chối ứng cử viên sau khi duyệt xét hồ sơ.

Ngày giờ bầu cử: 01/02/ 2020 và 02/02/2020, 10:00AM-7:00PM.
Địa điểm bầu cử: Cali Saigon Mall và Chợ Hiệp Thái.

UBVD & TCBC trân trọng kính mới quý đồng hương tích cực tham gia ứng cử và bầu cử Tân HDQT để chúng ta có thể lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho một cộng đồng vững mạnh và đoàn kết


Nguyễn Thái Thuỷ , Trưởng Ban
Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử