CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 20120

Thông Báo

Garland, ngày 11 tháng 3 năm 2020

Nhằm mục đích hổ trợ học sinh tốt nghiệp lớp 12, dự bị vào Đại Học với thành tích học tập khá, giỏi, hoàn cảnh khó khăn, và có tinh thần tham gia sinh hoạt xã hội; Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các Vùng Phụ Cận (CĐNVQGD) sẽ tổ chức chương trình tặng học bổng năm 2020 với các giãi thưởng và thể lệ như sau:

Số lượng: tối đa 5 học bổng
Trị giá mỗi học bổng: $1,000.00

Điều kiện được xét cấp học bổng:

  1. Người Mỹ Gốc Việt
  2. Có quốc tịch Mỹ hoặc thẻ xanh và cư dân thường trú của vùng bắc Texas
  3. Số điểm trung bình tối thiểu 3.0/4.0
  4. Học sinh đang học lớp 12 và vào đại học mùa thu 2019
  5. Điều kiện phụ:
    • Gia đình có lợi tức thấp (Low income)
    • Tham gia các sinh hoạt xã hội tại địa phương hay với cộng đồng Dallas & Tarrant

Đơn từ, hồ sơ và chi tiết xin vào website: http://www.congdongdallas.org/scholarship/

Hạn chót nhận hồ sơ:  7/1/2020

Xin gởi hồ sơ về: CĐNVQGD Scholarship, 3221 Belt Line Rd, Garland, TX 75044

Xin quý vị liên lạc chúng tôi qua địa chỉ email VACofDallas@gmail.com,  gọi điện thoại số  (972) 666-1168, hoặc vào website http://www.congdongdallas.org

Xin chân thành cảm ơn,

T.M Hội Đồng Quản Trị
Jason Lý
Chủ Tịch, CĐNVQGD và các Vùng Phụ Cận