Board of Directors

The current board of directors:

Jason Lý – President
Jimmy Trần – Vice President of External Affairs
Hoàng Thuỷ Hobbs – Vice President of Internal Affairs
Thục Huyền Nguyễn  – Treasurer
Khánh An Lý – General Secretary
Quốc Huỳnh – Director
Ánh Nguyễn – Director
Phú Lâm – Director
Hiệp Trần – Director
Thái Nguyễn – Director
Kim Dung Đặng – Director

The Advisory Board:

Dr. Đàm Trung Pháp
Mr. Nguyễn Văn Tường
Mr. Thái Hóa Tố
Ms. Lê Lam Ngọc

The Supervisory Committee: