Board of Directors

The current board of directors:

Jason Lý – President
Hiệp Trần – Vice President of External Affairs
Hoàng Thuỷ  Tiffany Hobbs – Vice President of Internal Affairs
Quốc Ryan Huỳnh- Treasurer
Khánh An Lý – General Secretary
Kim Dung Đặng – Director

The Advisory Board:

Dr. Đàm Trung Pháp
Mr. Nguyễn Văn Tường
Mr. Thái Hóa Tố
Ms. Lê Lam Ngọc

The Supervisory Committee:

Ms. Thái Thủy Nguyễ
Ms. Linh Lê
Ms. Dung Sun