UBCT Harvey – Thông báo

Past Events

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận
3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận
2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens, TX 76013

Thông Báo

V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT HARVEY TẠI HOUSTON & VPC


Garland – October 9th, 2017

Kính thưa:

Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo
Các cơ sở thương mại, các mạnh thường quân
Đồng hương DFW

Chúng tôi xin thay mặt Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey tại DFW chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của quý đồng hương đã đóng góp về nhân lực cũng như về tài lực trong công cuộc cứu trợ nạn nhân bão lụt Harvey tại Houston và các vùng phụ cận.

Tính đến ngày 10 tháng 10, 2017, chúng tôi đã nhận được $96,584 cho cứu trợ bão lụt Harvey. Chúng tôi đã chuyển đến Cộng Đồng NVQG Houston $50,000, sau đó mua hết $12,335 vật dụng để giúp đỡ nạn nhân bão lụt tại Port Arthur, như vậy cho tới nay trong quỹ cứu trợ này còn $34,249.

Theo tinh thần của buổi họp khoáng đại của Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey tại DFW vào lúc 7:00 PM tại Trung Tâm Sinh Hoạt CDNVQG hạt Tarrant, ngày 5 tháng 10 năm 2017, chúng tôi sẽ chấm dứt công cuộc cứu trợ vào Chủ Nhật ngày 22 tháng 10, 2017. Sau đó chúng tôi sẽ gửi số tiền còn lại cùng với sự đóng góp của CDNVQG Houston cũng như CDNVQG Austin và CDNVQG San Antonio để gửi toàn bộ số tiền còn lại giúp đỡ những nạn nhân bão lụt Harvey tại các thành phố nhỏ như Port Arthur, Ogrance, Bridge City, Grove, Beaumont, Rockport v.v.

Xin chân thành cảm ơn quý vị,

TM Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey tại DFW

Jason Lý                                                                       Hồ Văn Điền
Chủ tịch, CĐNVQG DALLAS                             Chủ tịch, CĐNVQG HẠT TARRANT