Lớp Võ Hồng Gia

Activities / Lớp Họp

Hồng-Gia La-Phù-Sơn

Hồng-Gia Quyền La Phù Sơn là một môn võ Đạo Gia Huyền Công. Hồng-Gia Quyền luyện cho môn sinh cả 2 mặt về Nội Công (Nei Kung) và Khí Công (Qi Kung), và những bài quyền cước cũng như đấu pháp thực tiễn để cho môn sinh phát triễn về sức khỏe, thể lực, tâm trí cũng như tinh thần và sự tự tin.

Mục Đích:

Mục đích của Hồng-Gia Việt Nam là tạo một môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các em. Ngoài sự luyện tập cho sức khỏe được dồi dào (do sự luyện tập nội công và khí công hàng ngày) hầu tránh và ngăn ngừa những bệnh tật thông thường, các em còn được tiếp súc và sinh hoạt với các con em Việt Nam cùng lứa tuổi và nói tiếng Việt với nhau. Điều quan trọng nhất là bảo tồn được văn hoá truyền thống của người Việt Nam. Chúng tôi luôn tin rằng: Một khối óc minh mẫn cần phải đi đôi với một thân thể lành mạnh và tráng kiện.

  • Thứ 3 và thứ 6: 6:30 – 8:30 PM
  • Thứ 7: 8:00 – 10:00 AM
  • $30/tháng
  • Học viên từ 18 đến trở lên.
  • Xin gọi chú Quang (972) 365-0184 để ghi danh.