DAAST – Nhà Tài Trợ

DFW Soccer Tournament

Thông Báo Ban Tổ Chức Tài Trợ Thiện Nguyện Viên Thể Lệ


Để biết thêm chi tiết , xin vui lòng tải Sponsor Package

Tất cả mọi bảo trợ sẽ được đăng và đọc trong các chương trình phát thanh và truyền thông báo chí hàng tuần.

Bronze Sponsor – $200

 • Đọc tên trên radio và đăng trên báo hàng tuần
 • Đăng tên trên mạng và facebook của Cộng Đồng
 • bàn 6ft hoặc 8ft để quảng cáo trong 3 ngày 12, 13 & 14

Silver Sponsor – $300

 • Tất cả những gì Bronze Sponsor được 
 • 1 Your Company banner * – Khổ 3ft x 8ft tại sân banh

Gold Sponsor – $500

 • Tất cả những gì Bronze Sponsor được
 • Business Size Ads trên mạng và facebook của Cộng Đồng
 • 2 banners tại sân banh + 1 banner tại Asian Food Night
 • 01 Appreciation certificate

Diamond Sponsor – $1,000

 • Tất cả những gì Bronze Sponsor được
 • Business Size Ads trên mạng và facebook của Cộng Đồng
 • 03 banners tại sân banh + 2 banners tại Asian Food Night
 • 01 Appreciation Plaque

Partner Sponsor – $5,000

 • Xin gọi cho chúng tôi: Jimmy Tran 214-577-1131 hoặc Hoàn Gia Phong 517-862-4676

Ghi chú: Bronze và Silver sponsors vui lòng mang theo bàn 6ft hoặc 8ft để quý vị dùng quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm in ấn banner cho quý vị.